เอกสารที่เกี่ยวข้องสรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี (VDO CONFERENCE) ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๓ มิ.ย.๒๕๕๘   

สรุปผลข้อร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีเฉพาะประเด็นปัญหาข้อร้องเรียนของเกษตรกร 

 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ (ฉบับสมบูรณ์)  

 แบบฟอร์มรายงานการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนดีเด่น ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด/อำเภอ   

 ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มรายงานการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนดีเด่น ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด/อำเภอ  

 ระเบียบวาระการประชุม เรื่อง ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี วันพฤหัสบดีที่  ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๕๗ 

 แบบฟอร์มประจำวันศูนย์ฯ อำเภอ 

 แบบรายงานอำเภอทุกวันพฤหัสบดี 

 ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดของกระทรวง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 แนวทางปฏิบัติของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

 สรุปประเด็นข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย เรื่องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

 โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี (ตามคำสั่งใหม่) 

 ขั้นตอนการรับเรื่องร้อง/เรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

 ขั้นตอนการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี