ผู้ตรวจราชการกรมการปกครองเขต 13 ตรวจนิเทศงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 น. นายธนา บุษปวณิช ผู้ตรวจราชการกรมการปกครองเขต 13 และนายชินณ์ธนัตถ์ ทันอินทรอาจ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการปกครองเขต 13 ได้เดินทางมาตรวจนิเทศงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี