รองปลัดกระทรวงมหาดไทยตรวจเยี่ยมศูนย์ดำรงธรรม จ.อุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 57  ที่ศูนย์ดำรงธรรม ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายจรินทร์ จักกะพาก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี และมอบแนวทางภารกิจ ที่ต้องปฎิบัติ คือ งานนโยบายรัฐบาล งานบริการประชาชน และงานบริการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ที่ต้องได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดอุบลราชธานี ทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชน และทำหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา 32 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัดอุบลราชธานี และการปฎิบัติงานของส่วนราชการในจังหวัดสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเสมอภาค มีคุณภาพ รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฎิบัติงานโดยประชาชนต้องได้รับความพึงพอใจการให้บริการประชาชนจากทุกกระทรวง ทบวง กรม จากส่วนราชการ ของจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ สรุปข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ของศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2557 ถึงปัจจุบัน ผลการดำเนินงาน มีการร้องเรียน จำนวน 212 เรื่อง สามารถยุติได้ 77 เรื่อง อยู่ระหว่างการดำเนินการ 135 เรื่อง