ให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาเรื่องที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย เนื่องจากมีฐานะยากจน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีได้รับหนังสือร้องเรียนขอความช่วยเหลือ กรณีนางสาวปรางนิดา ประไพ ราษฎรบ้านเลขที่ ๑๒๖ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร ขอความช่วยเหลือในการขอที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย เนื่องจากมีฐานะยากจน
      ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานีได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและได้พิจารณาช่วยเหลือและได้มอบ เป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน ๒,๐๐๐ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น และเนื่องจากครอบครัวผู้ประสบปัญหาเป็นเด็ก อายุต่ำว่า ๑๘ ปี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี จะได้นำข้อมูลเข้าพิจารณารับการช่วยเหลือจากกองทุนคุ้มครองเด็ก เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวอีกทางและประสานไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลระเว เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและประสานไปยังเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือครอบครัว ผู้ประสบปัญหาอีกทางด้วย