เปิดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 25 ก.ค.57 ที่ศูนย์ดำรงธรรม ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดศูนย์ดำรงธรรม เพื่อทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชน และทำหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา 32 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2556 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัดอุบลราชธานีและการปฎิบัติงานของส่วนราชการในจังหวัดสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเสมอภาค มีคุณภาพ รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฎิบัติงานโดยประชาชนต้องได้รับความพึงพอใจการให้บริการประชาชนจากทุก กระทรวง ทบวง กรม จากส่วนราชการ ของจังหวัดอุบลราชธานี