การประชุมมอบนโยบายของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

     เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ จังหวัดอุบลราชธานีได้จัดประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้ชี้แจงความสำคัญ ของการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดให้หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ดำเนินการ ดังนี้
๑) ให้คณะทำงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ส่วนประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารและช่องทางการติดต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
๒) ให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีประสานสำนักงานการค้าภายในจังหวัดอุบลราชธานีจัดทำข้อมูลผลผลิตทางการเกษตร
๓) ให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีประสานธนาคารออมสินและธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ในการดำเนินงานตามนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างเป็นรูปธรรม
๔) ให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและอำเภอส่งรายงานผลการดำเนินงาน รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์รายสัปดาห์ภายในวันศุกร์ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น.