โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติและวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

ศดธ.จว.อบ. ร่วมโครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติและวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ จังหวัดอุบลราชธานี “Connecting People to Nature, I’m With Nature (ชีวิตฉันผูกพันกับธรรมชาติ)
วันนี้ (๓๑ พ.ค.๖๐) เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณถนนรอบศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธีเปิด “โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติและวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ จังหวัดอุบลราชธานี “Connecting People to Nature, I’m With Nature (ชีวิตฉันผูกพันกับธรรมชาติ)” โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนและภาคประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ชาวจังหวัดอุบลราชธานี ตระหนัก และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ อันจะเป็นหนทางนำไปสู่การอนุรักษ์และรู้จักการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เพื่อเก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานต่อไปในอนาคต