ไกล่เกลี่ยกรณีขายฝากที่ดิน

เมื่อวันพุธที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๒๓ น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับเรื่องทุกข์ขอให้ช่วยไกล่เกลี่ยกรณี ขายฝากที่ดิน ระหว่างนางนิด (นามสมมุติ) ผู้ขายฝาก กับ นางพร (นามสมมุติ) ผู้รับซื้อฝาก ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญา โดยผู้ขายฝากได้ตกลงขายฝากที่ดินแก่ผู้รับซื้อฝาก มีกำหนด ๖ เดือน เป็นจำนวนเงิน ๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อใกล้ครบกำหนดตามสัญญา ผู้ขายฝากไม่มีเงินมาไถ่ถอน จึงได้เข้าพบเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฯ เพื่อขอให้ไกล่เกลี่ยขยายเวลาไถ่ถอนกับผู้รับซื้อฝาก ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฯ ได้เชิญผู้รับซื้อฝากมาไกล่เกลี่ย
ผลการไกล่เกลี่ย ผู้ขายฝากจะชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับซื้อฝาก จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ณ สำนักงานที่ดิน อ.เขมราฐ จ.อุบลฯ ในวันที่ ๑ มิ.ย.๖๐ พร้อมขอขยายเวลาการชำระหนี้ออกไปอีก ๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย.-๑ ก.ค.๖๐) หากผู้ขายฝากผิดสัญญายินยอมให้ผู้รับซื้อฝากดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่ติดใจร้องทุกข์อีกต่อไป
ทั้งสองฝ่ายได้เจรจาตกลงกันเป็นที่พึงพอใจ จึงได้ลงลายมือชื่อในบันทึกข้อตกลงของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ/เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน