ประชุมไกล่เกลี่ยกรณีการชื้อบ้านและที่ดินคืนจากผู้ชื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด

วันนี้ (22 พ.ค.60) เวลา 13.30 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี โดยการอำนวยการของ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมไกล่เกลี่ยกรณีการชื้อบ้านและที่ดินคืนจากผู้ชื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด โดยมี พ.อ.พูลศักดิ์ สมบูรณ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.บ.(ท.) เป็นประธานการไกล่เกลี่ยฯ มี ตร.ภ.จว.อ.บ.,ยุติธรรม จว.อ.บ.,กกล.รส.จว.อ.บ.,ผู้ร้อง และคู่กรณี ณ ห้องประชุมติดตามสถานการณ์ กอ.รมน.จังหวัด อ.บ. ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
*สรุปผลการไกลเกลี่ย
1. ผู้ขอไกล่เกลี่ยมีความประสงค์ขอซื้อที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้างคืน ในราคา 840,000 บาท โดยยินยอมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการโอนที่ดินแปลงดังกล่าว
2. ผู้ขอไกล่เกลี่ยตกลงจะชำระเงินสด ในวันที่ 24 พ.ค.60 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม กอ.รมน.จังหวัด อ.บ. เป็นเงิน 400,000 บาท และ จะชำระเงินที่เหลือ จำนวน 440,000 บาท ภายในวันที่ 22 พ.ย.60 หรือก่อนกำหนดตามที่ได้ตกลงกันไว้
3. คู่กรณีฯ จะดำเนินการโอนที่ดินดังกล่าวให้กับ ผู้ร้องทันทีต่อไป และจะทำการแถลงต่อศาลขอเลื่อน การพิจารณาคดีเพื่อรอผลการปฏิบัติตามบันทึกไกล่เกลี่ยของ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ให้ชะลอการบังคับคดี ไว้ก่อน ในวันที่ 25 พ.ค.60 ตามที่ศาลนัด
ทั้งสองฝ่ายได้เจรจาตกลงกันเป็นที่พึงพอใจ จึงได้ลงลายมือชื่อในบันทึกข้อตกลงของศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดอุบลราชธานีไว้เป็นหลักฐาน