ผวจ.อบ.ตรวจติดตามและประเมินการแก้ปัญหาสถานการณ์ภัยแล้ง

วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 ดร. อลงกต วรกี นายอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เวลา 16.30 น. ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกและรายงานผลท่าน ดร. สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  ในการตรวจติดตามและประเมินการแก้ปัญหาสถานการณ์ภัยแล้งและเยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกรและประชาชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสร้างขวัญและกำลังใจประชาชนในบ้านโพธิ์ตก หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์ใหญ่  เวลา 17.15 น.ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกและรายงานผลท่าน ดร. สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  ในการตรวจติดตามและประเมินการแก้ปัญหาสถานการณ์วาตะภัยที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่ 28 เมษายน 2559 และเยี่ยมเยียนครอบครัวที่บ้านเรือนได้รับความเสียหาย และได้รับความช่วยเหลือจากทหาร สมาชิกอาสารักษาดินแดน ท้องถิ่นและท้องที่ในระบบประชารัฐเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสร้างขวัญและกำลังใจประชาชนในบ้านมดง่าม  หมู่ที่ 9 ตำบลศรีไค