ศูนย์บริการร่วมจังหวัดอุบลราชธานี

     จากแนวคิดการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen Centered)และมุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อให้การบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอันจะนำมาซึ่งความพึงพอใจสูงสุดของผู้มาใช้บริการ โดยแนวทางหนึ่งในนั้น ได้แก่ การนำเสนอเอารูปแบบศูนย์บริการร่วม (Service Link) มาใช้บริการประชาชน ในเรื่องต่างๆ ของกระทรวง หรือจังหวัดนั้น ๆ

     ศูนย์บริการร่วม ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยการปรับปรุงการบริการของรัฐให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส และสนองตอบต่อความต้องการของประชนยิ่งขึ้น สำหรับรูปแบบศูนย์บริการร่วมมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมาย ขอบเขตและองค์ประกอบ ของศูนย์บริการร่วม

     ศูนย์บริการร่วม คือ หน่วยให้บริการประชาชนที่จัดตั้งขึ้นภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวง โดยความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทั้งที่เป็นหน่วยงานราชการ หน่วยงานในกำกับของรัฐ (รัฐวิสาหกิจ) และหน่วยงานภาคเอกชนนำงานบริการของแต่ละหน่วยงานทั้งที่มีและไม่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันมาร่วมให้บริการ ณ จุดบริการเดียว และมีการจัดระบบงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่ง สามารถปฏิบัติงานให้บริการแทนกันได้ ณ ศูนย์บริการร่วม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้สามารถขอรับบริการได้หลายเรื่องพร้อมกันในคราวเดียว ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสอบถาม การขอทราบข้อมูล/ข่าวสาร การยื่นเรื่อง และการขออนุญาตหรือการขออนุมัติในเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกันโดยติดต่อเจ้าหน้าที่
ณ ศูนย์บริการร่วมเพียงแห่งเดียว

     ศูนย์บริการร่วมสถานที่ราชการ หรือเรียกว่า ศูนย์บริการร่วม เป็นหน่วยให้บริการประชาชนที่มีสถานที่ให้บริการตั้งอยู่ในสถานที่ราชการ โดยนำงานบริการที่หลากหลายมีขั้นตอนการดำเนินการหลายขั้นตอนหรือต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในหลายหน่วยงานที่อยู่ต่างพื้นที่หรือในพื้นที่เดียวกันแต่ต่างอาคารหรือต่างชั้นมารวมให้บริการ ณ จุดเดียว เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย  ทั้งนี้ ศูนย์บริการร่วมอาจให้บริการเฉพาะในเวลาราชการหรือทั้งในและนอกเวลาราชการได้

สำหรับศูนย์บริการร่วมจังหวัดอุบลราชธานี  มีส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ดังต่อไปนี้

 สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี  ติดต่อได้ที่ website : http://klang.cgd.go.th/ubn

 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี   

      ติดต่อได้ที่ website : http://ubonratchathani.mnre.go.th/main.php?filename=intro_eat

 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี  ติดต่อได้ที่ website : http://ubn.onab.go.th

 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  ติดต่อได้ที่ website : http://www.cddubon.net/index1.php

 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี  ติดต่อได้ที่ website : http://servicelink2.moj.go.th/ubonratchathani

 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต ๑๑  ติดต่อได้ที่ website : http://www.oae.go.th/zone11

 สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี  ติดต่อได้ที่ website : http://ubon.nso.go.th

 สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวอุบลราชธานี  ติดต่อได้ที่ website : http://www.consular.go.th/main/th/news/1361

 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี  ติดต่อได้ที่ website : http://www.dpm.ubpoc.go.th