ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์

ติดต่อร้องทุกข์ด้วยตนเอง  ติดต่อร้องทุกข์ด้วยตนเอง
 ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
ทางไปรษณีย์  ทางไปรษณีย์ ส่งมายัง
 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
 เลขที่ 555 ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ทางโทรศัพท์/โทรสาร  ทางโทรศัพท์/โทรสาร
 โทรศัพท์ 0 4534 4664 โทรสาร 0 4534 4664
 Line ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี  Facebook แฟนเพจ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี  เว็บไซต์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
 http://www.ubonratchathani.go.th/ubondamrongdhama
สายตรงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  สายตรงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี