ประเพณี - ศิลป - วัฒนธรรม - หัตถกรรม ของจังหวัดอุบลราชธานี

ชาวพื้นเมืองส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ทำให้ประชาชนมีจิตใจเมตตา เอื้อเฟื้อ เผื่อแพร่ต่อผู้ตกทุกข์ได้ยาก
สำหรับขนบธรรมเนียม ประเพณีต่างๆ จะยึดหลักพุทธศาสนา แต่ก็คงมีลัทธิพราหมณ์ปะปนอยู่บ้าง
ประเพณีและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับสังคม

- การกินดอง หมายถึง งานพิธีมงคลสมรส มีความแตกต่างกับที่อื่นอยู่บ้างโดยมักจะเรียกพิธีแต่งงานว่า
“ กินดอง" เป็นลักษณะความ ผูกพันเกี่ยวดองของฝ่ายขาย และฝ่ายหญิง มาอยู่ร่วมเป็นครอบครัวเดียวกัน โดยเครือญาติของทั้งสองฝ่ายจะเป็นดองซึ่งกันและกัน เรียกว่า “พ่อดอง แม่ดอง”
- ประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นประเพณีทางพุทธศาสนา กำหนดวัดในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 และแรม 1 ค่ำ
เดือน 8 ของทุกปี ณ บริเวณ ทุ่งศรีเมือง ในสมัยแรกการทำต้นเทียนไม่ได้ทำใหญ่โตเหมือนทุกวันนี้ เพราะจุดประสงค์ใหญ่เพื่อนำ ไปถวายพระภิกษุ เพื่อจุดเป็นพุทธบูชา การประกวดต้นเทียน เริ่มมีขึ้นเมื่อปี 2502 จนกระทั่งปี 2520 การจัดงานประเพณี แห่เทียนพรรษาได้รับ การสนับสนุนและส่งเสริม จาก การท่องเที่ยว แห่ประเทศไทย อย่างจริงจังให้เป็นงานระดับชาติ ซึ่งเป็นที่นิยมจากชาวไทย และชาวต่างประเทศ มาเพื่อชมงาน เป็นจำนวน มากทุกปี
สำหรับต้นเทียนที่ส่งเข้าประกวดมี 2 ประเภท คือ ประเภทติดพิมพ์และประเภทแกะสลัก
ส่วนประกอบของต้นเทียน นอกจากจะมี ขบวนแห่ อันวิจิตรตระการตาแล้ว ยังมีนางฟ้าประจำต้นเทียน จากคุ้มวัดต่างๆ อีกด้วย
สินค้าหัตถกรรม ที่น่าสนใจ
ผ้า
เป็นสินค้าหัตถกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองอุบลราชธานี เนื่องจากมีลวดลายสวยงาม และจุดเด่นเฉพาะตัว ถึงกับได้รับคำชื่นชมจาก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ดังนั้น เพื่อมิให้ผ้าเมืองอุบลราชธานี ได้ถูกลืมไปตามกาลเวลา จังหวัดจึงได้มีคณะทำงานพิจารณาลายผ้าพื้นเมืองในอดีตที่สวยงาม จนได้ลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ชื่อว่า "ผ้ากาบบัว"
ผ้ากาบบัว
เป็นชื่อผ้าในวรรณกรรมโบราณอีสาน อาจทอด้วยฝ้าย หรือผ้าไหม ประกอบด้วย เส้นยืนย้อมอย่างน้อยสองสี เป็นริ้วตามลักษณะ "ซิ่นทิว" สีของผ้ากาบบัวหรือกลีบบัว จะไล่อ่อนแก่จาก ขาว ชมพู เทา เขียว น้ำตาล นอกจากนี้ยังทอพุ่งด้วยไหมสีสันมับไม (ไหมปั่นเกลียวหางกระรอก) มัดหมี่และขิด แหล่งทอผ้ากาบบัว ได้แก่ (ศูนย์ศิลปชีพสมพรรัตน์) อำเภอบุณฑริก อำเภอสำโรง อำเภอทุ่งศรีอุดม และอำเภอนาเยีย
ผ้าไหมและผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาต
มีแหล่งทอได้แก่ อำเภอเขื่องใน กิ่งอำเภอนาตาล อำเภอตระการพืชผล อำเภอโพธิ์ไทร อำเภอเขมราฐ อำเภอเดชอุดม อำเภอกุดข้าวปุ้น อำเภอโขงเจียม
เครื่องทองเหลือง
เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ที่สืบทอดมาจากบรรพชนบ้านป่าอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี เป็นหมู่บ้านหนึ่งที่ใช้วิชาหลอมโลหะ สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีความสวยงาม วิจิตรบรรจง จนเป็นที่ยอมรับ และรู้จักกันอย่างกว้างขวางในชื่อ เครื่องทองเหลืองบ้านปะอาว ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต ได้แก่ ผอบ เต้าปูน ตะบันหมาก ขัน หัวไม้เท้า กระดิ่ง ฯลฯ เป็นต้น
กลุ่มสินค้าหัตถกรรมอื่น
ได้แก่
-
ที่นอนปิคนิค ผ้าห่ม เสื่อพับ แหล่งผลิต ได้แก่ กิ่งอำเภอเหล่าเสือโก้ก อำเภอตาลสุม อำเภอดอนมดแดง
-
ผลิตภันณ์แปรรูปอาหาร/ขนม แหล่งผลิต ได้แก่ อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอสิรินธร กิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์
-
เครื่องจักรสาน ไม้กวาด แหล่งผลิต ได้แก่ อำเภอวารินชำราบ อำเภอตระการพืชผล อำเภอโขงเจียม อำเภอศรีเมืองใหม่ อำเภอทุ่งศรีอุดม กิ่งอำเภอน้ำขุ่น
-
ดอกไม้ประดิษฐ์ แหล่งผลิต ได้แก่ อำเภอโขงเจียม อำเภอเขมราฐ กิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์ อำเภอโพธิ์ไทร
สถานที่จำหน่ายสินค้าหัตถกรรมของจังหวัด
ได้แก่ สหกรณ์ศูนย์เศรษฐกิจชุมชนอุบลราชธานี จำกัด ตั้งอยู่ บริเวณศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุบลราชธานี ถนนแจ้งสนิท อ.เมือง จ.อุบลราชธานี (บริเวณหอนาฬิกา เยื้องสถาบันราชภัฏอุบลราชธานี) โทร.0-4525-0248-9