:: ห้องประชุมปทุมวรราช(120คน) ::


ประชุมเรื่อง : 
ประชุมคณะกรรมการ กรอ.จังหวัด
ประธานในที่ประชุม : 
ผวจ.อบ.
จำนวนผู้เข้าประชุม (คน) : 
60
วันที่ใช้ห้อง : 
22/01/2563
ช่วงเวลาที่ใช้ : 
13:00 - 17:00 น.
อุปกรณ์ที่ใช้ : 
- เครื่องเสียงและเครื่องฉาย
เตรียมอาหาร : 
กลุ่มงาน/หน่วยงาน : 
รายชื่อผู้เข้าประชุม : 
หมายเหตุ : 
สถานะ : 
อนุมัติ
ผู้จอง : 
วัน/เวลาที่จอง : 
04/11/2019 14:21:09