:: ห้องประชุมปทุมวรราช(120คน) ::


ประชุมเรื่อง : 
คณะกรรมการโต๊ะข่าวและคณะกรรมการอนุกรรมการ
ประธานในที่ประชุม : 
นายเธียรชัย พุทธรังษี
จำนวนผู้เข้าประชุม (คน) : 
100
วันที่ใช้ห้อง : 
19/09/2562
ช่วงเวลาที่ใช้ : 
13:00 - 16:00 น.
อุปกรณ์ที่ใช้ : 
- เครื่องเสียงและเครื่องฉาย
เตรียมอาหาร : 
กลุ่มงาน/หน่วยงาน : 
ศอ.ปส.จ.อบ.
รายชื่อผู้เข้าประชุม : 
หมายเหตุ : 
สถานะ : 
ยังไม่อนุมัติ
ผู้จอง : 
วัน/เวลาที่จอง : 
10/09/2019 10:11:52