:: ห้องประชุมpoc(50คน) ::


ประชุมเรื่อง : 
vcs เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ สป มท
ประธานในที่ประชุม : 
ผวจ.อบ.
จำนวนผู้เข้าประชุม (คน) : 
55
วันที่ใช้ห้อง : 
29/08/2562
ช่วงเวลาที่ใช้ : 
09:00 - 16:00 น.
อุปกรณ์ที่ใช้ : 
เตรียมอาหาร : 
กลุ่มงาน/หน่วยงาน : 
สื่อสารเตรียมvcs
รายชื่อผู้เข้าประชุม : 
หมายเหตุ : 
สถานะ : 
ยังไม่อนุมัติ
ผู้จอง : 
วัน/เวลาที่จอง : 
15/08/2019 14:18:54