:: ห้องประชุมpoc(50คน) ::


ประชุมเรื่อง : 
TOR
ประธานในที่ประชุม : 
ผวจอบ
จำนวนผู้เข้าประชุม (คน) : 
10
วันที่ใช้ห้อง : 
16/05/2562
ช่วงเวลาที่ใช้ : 
14:00 - 16:00 น.
อุปกรณ์ที่ใช้ : 
- เครื่องเสียงและเครื่องฉาย
เตรียมอาหาร : 
กลุ่มงาน/หน่วยงาน : 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
รายชื่อผู้เข้าประชุม : 
หมายเหตุ : 
สถานะ : 
ยังไม่อนุมัติ
ผู้จอง : 
วัน/เวลาที่จอง : 
08/05/2019 16:45:33