:: ห้องประชุมpoc(50คน) ::


ประชุมเรื่อง : 
ประชุมคณะกรรมการโครงการถนนเส้นใหม่
ประธานในที่ประชุม : 
ผู้ว่าราชการจังหวัด
จำนวนผู้เข้าประชุม (คน) : 
30
วันที่ใช้ห้อง : 
06/02/2562
ช่วงเวลาที่ใช้ : 
13:00 - 16:00 น.
อุปกรณ์ที่ใช้ : 
- เครื่องเสียงและเครื่องฉาย
เตรียมอาหาร : 
กลุ่มงาน/หน่วยงาน : 
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
รายชื่อผู้เข้าประชุม : 
หมายเหตุ : 
สถานะ : 
อนุมัติ
ผู้จอง : 
วัน/เวลาที่จอง : 
21/01/2019 11:07:08