ชื่อส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี
สังกัด
สำนักนายกรัฐมนตรี
โครงสร้างและการจัดองค์กร สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี มีฝ่ายประชาสัมพันธ์รับผิดชอบในการ
ดำเนินงาน
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. เป็นผู้ให้คำปรึกษาวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการตัดสินใจของ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ในการประชาสัมพันธ์ เรื่องต่าง ๆ ในระดับนโยบาย ทั้งจากส่วนกลาง และนโยบายของจังหวัด
2. จัดทำโครงการ และแผนงาน ด้านการประชาสัมพันธ์ตามนโยบายสำคัญ จาก
ส่วนกลาง และนโยบายที่ได้รับมอบหมาย จากผู้ว่าราชการจังหวัด ตลอดจนให้คำปรึกษา และจัดทำโครงการแผนงาน การประชาสัมพันธ์ แก่ส่วนราชการในจังหวัด
3. ประสานการปฏิบัติงานตามแผนการประชาสัมพันธ์ แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้า
ส่วนราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แผน การประชาสัมพันธ์ บรรลุวัตถุประสงค์
4. รวบรวมข่าวสาร และข้อมูลทางด้านการประชาสัมพันธ์ของจังหวัด และส่วนราชการ
ในจังหวัด เพื่อเป็นข้อมูล ทางวิชาการ จัดเป็นศูนย์ข้อมูล ด้านการประชาสัมพันธ์ของจังหวัด
5. ประสานสื่อ และสื่อมวลชนในท้องถิ่น รวมทั้งสื่อมวลชนในส่วนกลาง เพื่อขยายผล การประชาสัมพันธ์ของจังหวัด และส่วนราชการ ให้ไปสู่ประชาชนให้มากที่สุด
6. ติดตามรับฟังความคิดเห็น ท่าที และทัศนคติของประชาชนในจังหวัด ที่มีต่อนโยบาย และการปฏิบัติงานของจังหวัด ของรัฐ เพื่อนำมาวิเคราะห์ เป็นข้อมูลในการทำการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนเกิดแนวความคิด ค่านิยม และทัศนคดิที่ถูกต้อง

7. รับผิดชอบการตรวจสอบ การออกอากาศของ สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุ
โทรทัศน์ ในเขตจังหวัดนั้น ๆ ตามพระราชบัญญัติ วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2498 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2530
สถานที่ติดต่อ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ถนนอุปราช อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ (045) 244875 โทรสาร (045) 244875 สื่อสารมหาดไทย 389-61