ชื่อส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
สังกัด กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
โครงสร้างและการจัดองค์กร สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบราชธานี แบ่งงานภายนออกเป็น 3 ฝ่าย คือ
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
2. ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ
3. ฝ่ายคุ้มครองคนหางานและการทำงานของคนต่างด้าว
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานธุรการทั่วไป การเงินและบัญชี งานการเจ้าหน้าที่ ควบคุมดูแล วัสดุครุภัณฑ์ และงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในความ รับผิดชอบของฝ่ายใด
2. ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การบริการจัดหางานในประเทศ โดยดำเนินการ ดังนี้
(1) ให้บริการจัดหางาน โดยประสานนายจ้าง/สถานประกอบการ เพื่อขอตำแหน่งงานว่าง ในจังหวัดอุบลราชธานี และต่างจังหวัด และรับแจ้งตำแหน่งงานว่าง จากนายจ้าง สถานประกอบการต่าง ๆ พร้อมรับสมัครงาน และบรรจุงานทันที เมื่อคุณสมบัติ ของผู้สมัครงาน ตรงกับความต้องการ ของนายจ้างโดยไม่คิดค่าบริการ
(2) บริการจัดหางานเคลื่อนที่ เป็นการให้บริการอีกรูปแบบหนึ่ง ของสำนักงานจัดหางาน ที่ให้บริการ แก่ประชาชน ที่อยู่ในชุมชนแออัด หรือหมู่บ้าน ที่อยู่ห่างไกลความเจริญ หรือการคมนาคมไม่สะดวก โดยเจ้าหน้าที่ จะเตรียมตำแหน่งงานว่าง ออกไปรับสมัครงาน ในชุมชนห่างไกล ไม่สะดวกที่จะเดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง
(3) จัดนัดพบแรงงาน ดำเนินงานให้นายจ้าง หรือเจ้าของสถานประกอบการ กับผู้หางานจำนวนมาก ๆ ได้พบ และสัมภาษณ์ กันได้ทันที
(4) ประสานงานเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างมีระบบ ดำเนินการส่งผู้สมัครงาน จากจังหวัดไปยังอีกจังหวัดหนึ่ง ที่มีการจ้างงาน หรือโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถรับคนเข้าทำงานได้
(5) จัดหางานพิเศษให้แก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ การจัดหางานให้แก่ นักเรียน ผู้พิการ ผู้พ้นโทษ ผู้ผ่านการฟื้นฟู สมรรถภาพ ภายหลังการบำบัดยาเสพติด ผู้ประสบสาธารณภัย ทหารกองประจำการ ที่ปลดเป็นกองหนุน เป็นต้น
(6) การให้บริการแก่นายจ้างและสถานประกอบการ ให้บริการนายจ้าง หรือสถานประกอบการ ที่ต้องการคนงาน ไปทำงาน สามารถแจ้งความประสงค์ ไปยังสำนักงานได้
(7) บริการจัดหางานไปต่างประเทศ ดำเนินการกำกับดูแล การจัดส่งแรงงานไทย ไปต่างประเทศ คุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อให้แรงงานไทย ได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรม ที่มีสภาพความ เป็นอยู่และสภาพการทำงาน ที่เหมาะสม
3. การควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว ดำเนินงานดูแล ตรวจสอบและควบคุมการ ทำงานของคนต่างด้าว ในประเทศไทย ให้เป็นไปตามกฎหมาย และเกิดประโยชน์ แก่ประเทศไทย มากที่สุด รวมตลอดถึง การควบคุมแรงงานต่างชาติ ที่เข้ามาในประเทศไทย โดยผิดกฎหมาย ซึ่งได้รับการผ่อนผันให้ ประกอบอาชีพ เป็นการชั่วคราว
4. แนะแนวและส่งเสริมการประกอบอาชีพ ดำเนินการให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ที่อยู่ในการทำงาน และผู้กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน ได้มีความรู้ความสามารถ และความถนัด ในการประกอบอาชีพของแต่ละคน เช่น ให้บริการแนะแนวอาชีพ การเตรียมตัว ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ตลอดจน ทดสอบความพร้อมทางอาชีพ เพื่อแนวทางในการคัดเลือก จัดแสดงนิทรรศการ การส่งเสริมการมีงานทำ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ การมีงานทำ และอาชีพ ตามสถานศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ เผยแพร่สื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการ แนะนำอาชีพ ในรูปของแผ่นพับ แผ่นปลิว หนังสือ โปสเตอร์ วีดีโอเทป เป็นศูนย์ข้อมูล
แหล่งสนเทศ ข้อมูลอย่างครบวงจร เป็นต้น
5. การคุ้มครองแรงงาน ทำการคุ้มครองและป้องกัน มิให้คนงานถูกหลอก ถูกเอารัดเอาเปรียบจาก บริษัทจัดหางาน และบุคคล รวมถึงการใช้มาตรการ ทางกฎหมาย เพื่อป้องกัน และลงโทษ ผู้หลอกลวง เอารัดเอาเปรียบ ผู้หางาน โดยมีการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ของผู้หางาน ที่ขอความช่วยเหลือ ทั้งใน และต่างประเทศ การอนุญาตจัดตั้งบริษัทจัดหางาน สำนักงานจัดหางาน สืบสวนและสอบสวน บุคคลที่มีพฤติกรรม หลอกลวง เพื่อดำเนินคดี ตามกฎหมาย การไปทำงานต่างประเทศ
สถานที่ติดต่อ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ 118/1-2 ถนนนครบาล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
34000 โทร (045) 264193, 263892 โทรสาร (045) 263896 สื่อสารมหาดไทย 389-60