ทำเนียบนักศึกษา หลักสูตรปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคพิเศษ อุบลราชธานี รุ่นที่ 5
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) : MPA 5


รุ่นที่ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |12|

หน้า  1 > 2 3 4 5 6 7 8 9

 
นางสาวกานติธร บุญเศษ
ชื่อ : นายกฤตกร ถาศักดิ์
ชื่อเล่น : -
เกิดวันที่ : -
ตำแหน่ง : ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 5)
ที่ทำงาน : ที่ว่าการกิ่งอำเภอลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 34120
โทร : 0-4524-5498
โทรสาร 0-4524-5498
ที่อยู่ : 84 ถ.ชยางกูร กิ่งอำเภอลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
โทร : 0-4524-5498
มือถือ : 08-
E-Mail : -
นางสาวจุฑารัตน์ เต็งรัตนประเสริฐ
ชื่อ : นายเกรียงศักดิ์ สุมาลี
ชื่อเล่น : -
เกิดวันที่ : -
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ที่ทำงาน : โรงเรียนปรางค์กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โทร : 0-4569-7088
โทรสาร -
ที่อยู่ : 178 ม.1 ต.พิมาย อ.ปรางค์กู่ จ.สรีสะเกษ 33170
โทร : -
มือถือ : 08-
E-Mail : -
160381016
160381060
 
 
 
 
นางฉัตรจณา ศรีหล้า
ชื่อ : พันเอกเกียรติศักดิ์ ศรีวฤทธิ์
ชื่อเล่น : -
เกิดวันที่ : -
ตำแหน่ง : รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22
ที่ทำงาน : มณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทร : 0-4532-1186
ที่อยู่ : มณฑลทหารบกที่ 22 อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทร : 0-4532-1186
มือถือ : 08-
E-Mail : -
ชื่อ : นายโกสิต ศรแก้ว
ชื่อเล่น : -
เกิดวันที่ : -
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคคล 6
ที่ทำงาน : ฝ่ายพัฒนาบุคคล สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด ถ.วันลูกเสีอ ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทร : 0-4561-1594
โทรสาร 0-4561-2681
ที่อยู่ : 1228/24 ถ.เทพา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทร : 0-4561-2985
มือถือ : 08-
E-Mail : -
161381014
161381011
 
 
 
 
นายดำรงศักดิ์ เวียงสมุทร
ชื่อ : นางจิรพรรณ นักเบศร์
ชื่อเล่น : -
เกิดวันที่ : -
ตำแหน่ง : อาจารย์ 2 ระดับ 6
ที่ทำงาน : โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ถ.วันลูกเสือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทร : 0-4561-2611
โทรสาร -
ที่อยู่ : 101/3 หมู่บ้านอัยการ ถ.หลักเมือง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทร : -
มือถือ : 08-
E-Mail : -
นายทศพล พลเยี่ยม
ชื่อ : นายเฉลิมชัย เอกก้านตรง
ชื่อเล่น : -
เกิดวันที่ : -
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค 8
ที่ทำงาน : ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่าอากาศยานนานาชาติ อุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร : 0-4524-4189
ที่อยู่ : 16 ถ.อุปลีสาน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร : 0-4524-4071
มือถือ : 08-
E-Mail : -
161381008
161381029
 
 
 
 
นายธวัชชัย เหล่าพิรุฬห์
ชื่อ : พ.ต.ต.ชัยวัฒน์ หัดกล้า
ชื่อเล่น : -
เกิดวันที่ : -
ตำแหน่ง : สารวัตรป้องกันและปราบปราม
ที่ทำงาน : สถานีตำรวจอำเภออุทุมพรพิสัย ถ.สุขาภิบาล 1 ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โทร : 0-4569-1573
โทรสาร -
ที่อยู่ : บ้านพักข้าราชการตำรวจ สภ.อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โทร : 0-4569-1573
มือถือ : 08-
E-Mail : -
ชื่อ : นายชุมพล สายเชื้อ
ชื่อเล่น : -
เกิดวันที่ : -
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
ที่ทำงาน : โรงแรมสุริยาตร์ ถ.สุริยาตร์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร : 0-4524-1144, 0-4524-1116
โทรสาร -
ที่อยู่ : 302 ุ.สุริยาตร์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร : 0-4524-1812
มือถือ : 08-
E-Mail : -
161381069
161381031
 
 
 
 
นายธีระยุทธ์ กรรษา

ชื่อ : นายชูชาติ สัลพัทธ์กุล
ชื่อเล่น : -
เกิดวันที่ : -
ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 6
ที่ทำงาน : สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 ถ.ชยางกูร อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร : 0-4531-3474-6
ที่อยู่ : 390 ถ.มหาไชย อ.พระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร : 0-2221-2411

มือถือ : 08-
E-Mail : -

ชื่อ : พันตรีณัฐนนท์ บุปผาพิบูลย์
ชื่อเล่น : -
เกิดวันที่ : -
ตำแหน่ง : อาจารย์หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ที่ทำงาน : หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกสุรินทร์ ค่ายวีรวัฒน์โยธิน อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทร : 0-4451-1844, 0-4451-1855 ต่อ 2031, 2039
โทรสาร -
ที่อยู่ : 159 ม.1 ต.แสลงพัน อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทร : 0-4451-1844, 0-4451-1855 ต่อ 2135
มือถือ : 08-
E-Mail : -
161381021
161381025
 
 
1 > 2 3 4 5 6 7 8 9