เมืองแห่งดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์ 4000 ปี


|Link กระทรวงใหม่|รัฐสภาไทย|รัฐบาลไทย|สนง.เลขา ครม.|สำนักงบประมาณ|กรมบัญชีกลาง|กรมสรรพากร| กบข.|แผนที่เดินทาง|นายกฯ คุยกับ ปปช.|สุนทรพจน์ นายกฯ | มติ ครม.| ค้นหามติ ครม.|อ.ส.ม.ท.|news.nipa|เทเลคอม เจอร์นัล|adsl-thailand|กรุงเทพธุรกิจ|ข่าวสด|ฐานเศรษฐกิจ|ผู้จัดการ|สยามธุรกิจ|บ้านเมือง|สยามรัฐ|แนวหน้า|ประชาชาติธุรกิจ|โพสต์ทูเดย์|มติชน|คม-ชัด-ลึก|เดลินิวส์|ไทยรัฐ|ไทยโพสต์|เดอะไทยนิวส์|Thenation| Bangkokpost|us-asean|CNN|NBC|Gaweb|Yahoo|Hotmail|Thaimail|Thai|Chaiyo|Reuters|USAToday|NewYorkTimes| AsiaTimes|AmericanOnline|NBASports|CBSSports|Search Google |Search Sansarn|TV3|TV5|TV7|TV9|TV11|ITV|UBC|142|152|162|1144 |1188|1500|GSM900|1800|SIAMPAGE|PPA|Sabye|ICQ|webstats|
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด_2553
แผนพัฒนาจังหวัด_2553
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด_2553-2556
แผนพัฒนาจังหวัด_2553-2556
นโยบายรัฐบาล
TV Online
โครงการพระราชดำริ
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 : ทิศทางและแนวทางปฏิบัต
สรุปแผนพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2552
การประชุมชี้แจงนโยบายของรัฐบาล และแนวทางการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
การมอบอำนาจ ของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้กับรองผู้ว่าราชการจังหวัด
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนา แผนปฏิบัติการ และจัดทำงบประมาณจังหวัด
kpi_2551
กฎบัตรการตรวจสอบภายในจังหวัดอุบลราชธานี
แบบจัดทำแผนงบประมาณปี 2552
เกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลปี 2550
การจัดสรรเงินรางวัล ของจังหวัดอุบลราชธานี
โครงการ SML
โครงการ SML
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2551-2554
สคบ.
การบริหารงานบุคคลของจังหวัด
Download คู่มือแผนชุมชนฯ
ระบบส่งข่าวขึ้นเว็บ
ระบบสารบรรณอิเลคทรอนิคส์
ระบบวาระงานผู้ว่าฯ
ระบบวาระงานผู้ว่าฯ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สิทธิเก่านิด้าอุบลฯ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายใน
Web site ทั่วไทย
ทำเนียบส่วนราชการ
อำเภอ/กิ่งอำเภอ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สถาบันการศึกษา
Free E-mail
-::- โปรดทราบ -::- ในกรณีที่ Download ข้อมูลบนหน้าเว็บนี้..ช้า..ผิดปกติ...... ขอให้ใช้วิธีนำเม้าท์คลิกขวาที่หัวข้อ ที่ทำลิ้งค์ไว้ แล้วเลือกที่ Save Target As.... -:-
แบบคำของบประมาณ 2553 ผ่านระบบ E-budjeting และ เลขรหัสวัสดุครุภัณฑ์ ( 9.2) ( 9.3)
รายงานความคืบหน้าในการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศฯ (E-Government) จังหวัดอุบลราชธานี
(การนำเสนอ"การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด")( สารสำคัญในการจัดทำแผนฯ 2553)    
แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณ 2553    
แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด 2553 .rar และ .zip   
แบบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2553 .rar
พ.ร.ก.ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551)
ขอซักซ้อมฯ เรื่อง การพัฒนาระบบ E-Mail (อ้างถึง) (สิ่งที่ส่งมาด้วย) (สิ่งที่ส่งมาด้วย (ต่อ))
แบบรายงานการติดตามประเมินผลของหน่วยงานรัฐ Download
การมอบนโยบายของ นายชวน ศิรินันท์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ข้อมูลพิกัดฝายต้นน้ำลำธาร ( ตารางสรุปจำนวนฝายแม้วในพื้นที่ป่าโซน C ) ( พิกัดฝายผสมผสานในโซน C ) ( พิกัดฝายนอกโซน C ) ( ข้อมูล GIS ฝายผสมผสานในเขตป่าโซน C )
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)
สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (2550-2554) Powerpoint
การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล,แผนพัฒนาฉบับที่ 10,ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข จังหวัด
กรอบแนวคิดการพัฒนาดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขในสังคมไทย
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-learning
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for change) จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2549-2551
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ.2548-2551
ตัวอย่าง โครงการพัฒนานักบริหารระดับกลางเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี
วิสัยทัศน์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
กำหนดวันประชุม และรายงานการประชุมประจำเดือน
ปฏิทินกำหนดวันประชุมประจำเดือน ตลอดปี 2552
ขอเชิญร่วมงาน โครงการอุบลสามัคคี
ขอเชิญหน่วยงานสังกัด มท.ประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล VCS.
แนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรม ()
มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2545 (ครั้งที่ 91)
นโยบายการจัดระเบียบสังคม
Chat กันสนั่นเมือง รุ่นทดลอง..!?@#$%&
ข่าวประกวดราคา
การพิจารณาโทษกรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ตำแหน่งงานว่าง จาก กรมจัดหางาน กระทรวงแรงงานฯ
ตำแหน่งงานว่าง จาก สนง.จัดหางานจังหวัดอุบลฯ
สามเหลี่ยมมรกต

การขออนุญาตผ่านแดน เพื่อเข้าประเทศลาว (สปปล.)
ปฏิทินวันสำคัญ และวันประชุมคณะกรรมการต่างๆ ระดับจังหวัด
ศูนย์รวมเศรษฐกิจชุมชน OTOP
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (สขร.)
web site กกต.กลาง
กฎหมายไทย
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ
พรรคพลังประชาชน พปช.
พรรคประชาธิปัตย์ ปชป.
พรรคมหาชน มหช.
พรรคชาติไทย ชท.
พรรคที่ยังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน
เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ : กทสช.
เนคเทค : NECTEC
Counter Free จาก NECTEC สมัครปุ๊บได้ Code ไปใช้งานได้เลย
E- Learning จาก NECTEC
แหล่งรวมความรู้ จาก ICT.or.th
Chief Information Office : CIO
บทเรียนด้าน IT จาก Thaiall
ครบเครื่องเรื่อง IT จาก schoolnet
ความเคลื่อนไหวในวงการ IT | ruencom | byxtreme | tech o kyne | oc zone | pc thai | pantip | busitek | arip | อสมท.IT-News | thaizone | PHL | thaicomputer | mrpalm | palmdino | joinware | mcot | vision4d |
บทความ<:> ไอที-คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ กับการรื้อปรับระบบในองค์กร
แนวโน้มการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานทางอินเตอร์เนท
คอมพิวเตอร์มือถือกับอินเตอร์เนท
ธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในยุคที่ 3
การรวมเครือข่ายเป็นหนึ่งเดียว
อ่านต่อ >>>
ค้นพระไตรปิดก online ทั้ง 45 เล่ม ค้นพจนานุกรมพุทธศาสตร์ สำนักข่าวชาวพุทธ พุทธธรรม
คลีนิครัก โรคผิวหนัง หู คอ จมูก ThaiClinic สุขภาพจิต โรคหัวใจ โรคภูมิแพ้ Thaimental ห้องสมุด online
 
ค้นหาทั่วโลก ค้นหาในเว็บ จว. ค้นหา www.ubpoc.in.th
Intranet - มหาดไทย
Web site Web site ภายในกระทรวง
ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน
การประชุมวิดีทัศน์ทางไกล
ลำดับหน่วยงานที่เข้าร่วมงานรัฐพิธี


รับชม TV ทั่วโลก 24 ชั่วโมง
รับชม TV ได้ทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง
KIKAGAMO Thai Free TV Online
รับฟังวิทยุ ตลอด 24 ชั่วโมง
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุบลราชธานี : UBPOC
Mail กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุบลราชธานี : UBPOC
มหาดไทย_ดอท_คอม
 ไทยตำบล_ดอท_คอม
 คนไทย_ดอท_คอม
สถาบันดำรงราชานุภาพ
ข่าวประกวดราคาจังหวัดอุบลราชธานี


ร้องเรียนกับปลัด มท.
แปลอังกฤษ =>ไทย
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
ราชบัณฑิตยสถาน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
ดิกชันนารี่ - on line
cyberdict - on line
สอบถามหมายเลขโทรศัพท์
รหัสไปรษณีย์ทั่วประเทศ
ห้องสมุดแสตมป์ไทย
อุตุนิมยวิทยา
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
ตรวจผลสลากออมสิน
ตารางการบิน 1
บริษัทขนส่ง
การรถไฟแห่งประเทศไทย
แผนที่กรุงเทพฯ
การท่องเที่ยว<ททท.>
มหาดไทย.com
กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรมสรรพากร
ศาลรัฐธรรมนูญ
กองทุนบำเหน็จบำนาญ กบข.
ส่งเสริมการลงทุน BOI
ความเคลื่อนไหว (กพร.)
ประชาสัมพันธ์ (กพ.)
สำนักงาน กพ. (กพ.)

เกมส์เศรษฐี
หมากฮอสไทย

ศูนย์ความรู้ (Website)
Font =>(DWV3) 34.6 KB
checkdomain(เช็คโดเมนต์)
checkdomain(เช็คโดเมนต์)
checkdomain(เช็คโดเมนต์)

Free_homepage
Free_e-mail
Free_counter
Free_webboard
Free_guestbook
Free_statistic
Free_redirect_url

Download
Tucows
Thaiware
Mthai
VOP
Shareware
Softseek
Nectec_ftp_server
Sanook
Thaidev
Luckythai
ZD Net
Topfile
Softsite
Jumbo
32bit
Freewarefiles
World Flag

อุณหภูมิจังหวัดอุบลราชธานี
อุณหภูมิ จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการแลกเปลี่ยน Link
โครงการแลกเปลี่ยน Link
ธรรมจักร วงล้อแห่งธรรม - Dhammajak.net
โปรแกรมเปิด file PDF
โปรแกรมเปิด file PDF
เว็บไซด์เช็คไวรัส
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์
Web site น่าสนใจ..!!! | กบน้อย | เกาเหลา | คนรักเพลง | แจ้งเกิด | ดี้ด้า.คอม | ตนวันเสาร์| ตอบปัญหา.คอม | ไทยจ๊าบ | เที่ยวเมืองไทย | น่าดู | น่ารัก | พลเมืองภิวัฒน์ | พ่อมด | ระริก | สวัสดีกรุงเทพ | สวัสดีประเทศไทย | สาระขัน | อมยิ้ม | 108-1009 | 4cus | Aquadiving | All About Car | Astrothai | BangkokRing | Bkk Cafe | Chupong | Cheer-us | CarsCare | ClassifiedNow | Cyber2Net | Chelsea Office | Click2siam | Chaps for Aids | Doreamon2000 | Dutchie | DarkBath | ExciteLeague | GameLink | Girls.in.th | hunsa | HippoGraphic | HotLeague | Hahey | Hooray | HotelsThailand | Headhunter Thailand | Idolworld | JorJae | JobThai | JuaOnline | JatujakPark | JoinWare | Junction Xone | ketalanna |Landofsmile | Law103 | LoveConcept | MThai .com | MusicInter | Mr.Green | Maama | Meeting Mall | MovingMag | Nitan | Nanon | OoHmusic | Ohoweb | OoHmusic | PeopleByte | Pantip | Ptv | Radio | Radio1 | Ratchasima | Rarig | Ratchasima | Sukjai | SoftStudy | SiamMoney | SiamDental | SiamCool | SimpleMag | Sunha | Sky On Net | Siamzone | SmartCorner | Siam Business | Softhai | ThaiY2K | Thailander | Thaiternet | ThaiIRC | ThaiDatabase | Trekkingthai | ThaiWare | Thaichat | Thailandgeographic | ThaiTelecom | TeeWang | Thai-Tour | Thaied | ThaiFitness | ThaiSecondHand | Thaipoint | Thaiware | Thaijoke | TrekkingThai | Trirong | The Channel V | TacInfo | ThaiGun | ThaiMax | ThaiURL | The Kop Zone | ThaiBanner | Thai Job Center | Thaigraph | ThaiTelecom | Wiskid | Wisdom Com | XciteNow | Xcitenow | Yahoo | ถ้าท่านใดพบเห็น Link ที่ไม่สุภาพโปรดแจ้งให้เราทราบด้วย ที่นี่คร๊าบ
ติดต่อกลับมาที่ E-mail : ubonratchathani@moi.go.th, com_ubonratchathani@moi.go.th, vollopk@ubpoc.go.th
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ถ.อุปราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.(045)254539, (มท.)38940-42
..Copyright (C) 1999-2001 Ubonratchathani.go.th All Rights Reserved : webmaster
This webpage is best view in IE6 ,1024 x 768 16bit hightcolor
http://www.ubonratchathani.go.th