ระเบียบวาระการประชุมนายอำเภอ
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

------------------
พิธีการก่อนการประชุม  
   
๑. การมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติราชการครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ (ชั้น ๒) (เอกสารประกอบ)  
ระเบียบวาระที่ ๑  
เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 
  ๑. การแจ้งดครงการของจังหวัดให้นายอำเภอพื้นที่ได้รับทราบเพื่อการประสานติดตาม  
  ๒. การเร่งรัดการติดตามโครงการ/การเบิกจ่ายเงิน  
  ๓. การบูรณาการโครงการที่ได้รับงบประมาณกับโครงการของจังหวัด เช่น ยุทธศาสตร์ ๔ นคร "นครแห่งธรรม นครแห่งเทียน นครแห่งการพัฒนา นครแห่งความฮักแพง"  
  ๔. การประชาสัมพันธ์และการนำเสนอข่าวสารเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์จังหวัด และเว็บอำเภอ ตามที่จังหวัดได้พัฒนาไว้ (www.ubonratchathani.go.th)  
  ๕. การติดตามงานโครงการพระราชดำริ โครงการในพระองค์ฯ  
  ๖. การปรับปรุงภูมิทัศน์ของสถานที่ราชการให้สอดคล้องกับแนวทาง Beautified City ได้แก่ ความสวยงาม, ความเป็นระเบียบ, ความสะอาด, ความสมดุลกับธรรมชาติ, การใช้พืชผักสวนครัวรั้วกินได้  
มติที่ประชุม:  
   
   
ระเบียบวาระที่ ๒  
เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ (เอกสารประกอบ)  
มติที่ประชุม:  
 
 
ระเบียบวาระที่ ๓  
เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  
มติที่ประชุม:  
   
 
ระเบียบวาระที่ ๔  
เรื่อง เพื่อทราบ และเพื่อพิจารณา  
  ๔.๑ การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบในภารกิจของกระทรวงมหาดไทย ระยะต่อไป ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (กลุ่มงานปกครอง) (เอกสารประกอบ)  
  ๔.๒ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน งบประมาณปี ๒๕๕๒-๒๕๕๓ (กลุ่มงานปกครอง) (เอกสารประกอบ)  
๔.๓ ผลการดำเนินงานของศูนย์บริการร่วมจังหวัดอุบลราชธานี (ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี) (เอกสารประกอบ)  
๔.๔ การดำเนินโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๔ (กลุ่มงานปกครอง) (เอกสารประกอบ)  

๔.๕ โครงการฝึกอบรมผู้นำหมู่บ้านในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด (กลุ่มงานความมั่นคง) (เอกสารประกอบ)

 
๔.๖ การจัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องใน "วันฉัตรมงคล" และพิธีรวมพลังสามัคคีอาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป.) (กลุ่มงานความมั่นคง) (เอกสารประกอบ)  
  ๔.๗ การจัดทำผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบการจัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดิน หรือสมทบการจัดตั้ง ศตส.ม/ช (กลุ่มงานความมั่นคง) (เอกสารประกอบ)  
๔.๘ สรุปการดำเนินงานกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุบลราชธานี (กลุ่มงานความมั่นคง) (เอกสารประกอบ)  
  ๔.๙ เรื่อง เพื่อทราบของกลุ่มงานการเงินและบัญชี (เอกสารประกอบ)  
มติที่ประชุม:  
   
 
ระเบียบวาระที่ ๕  
เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)