วันที่ 5 กุมภาพันธ์  2552 -::-   มีข่าวประกวดราคาจำนวน 40 ข่าว      
ลำดับ
หน่วยงาน
รายการที่ประกาศ
วันที่ขายแบบ
วัน/เวลา/สถานที่ยื่นซอง
วันที่เปิดซอง
1
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ม.อุบลราชธานี
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาด้านวิศวกรรมโยธา
จำนวน 1 รายการ ชุดทดลอง ไฮโดรสแตติกส์
26 ม ค - 5 ก พ 52
09.00 - 16.30 น.
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ม.อุบลราชธานี
26 ม ค - 5 ก พ 52
09.00 - 16.30 น.
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

6 ก พ 52
10.30 น.
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ม.อุบลราชธานี

2

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
ภาค 7 อุบลราชธานี

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์
งานบ้านงานครัว รวม 2 รายการ
28 ม ค - 10 ก พ 52
วันเวลาราชการ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
ภาค 7 อุบลราชธานี
28 ม ค - 10 ก พ 52
วันเวลาราชการ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 7 อุบลราชธานี

11 ก พ 52
10.00 น.
หอประชุม อ.เมืองอุบล ฯ

3

สำนักวิทยบริการ
ม.อุบลราชธานี

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคาร จำนวน 4 รายการ 26 ม ค - 6 ก พ 52
วันเวลาราชการ
สำนักวิทยบริการ
ม.อุบลราชธานี
26 ม ค - 6 ก พ 52
วันเวลาราชการ
สำนักวิทยบริการ ม.อุบลราชธานี

10 ก พ 52
10.30 น.
สำนักวิทยบริการ
ม.อุบลราชธานี

4

สนง.เทศบาลตำบลนาเยีย

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ
จำนวน 5 โครงการ
27 ม ค - 11 ก พ 52
วันเวลาราชการ
สนง.เทศบาลตำบลนาเยีย
27 ม ค - 11 ก พ 52
วันเวลาราชการ
สนง.เทศบาลตำบลนาเยีย

12 ก พ 52
09.30 น.
ห้องประชุม อ.นาเยีย

5

อบต.โนนผึ้ง

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน จำนวน 5 โครงการ 29 ม ค - 13 ก พ 52
วันเวลาราชการ
อบต.โนนผึ้ง
16 ก พ 52
09.00 - 11.55 น.
ศูนย์รวมข้อมูล ฯ อ.วารินชำราบ

16 ก พ 52
13.30 น.
ศูนย์รวมข้อมูล ฯ อ.วารินชำราบ

6

เรือนจำกลางอุบลราชธานี

สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเรือนนอนผู้ต้องขังป่วย
จำนวน 124 รายการ
27 ม ค - 5 ก พ 52
วันเวลาราชการ
เรือนจำกลางอุบลราชธานี
27 ม ค - 5 ก พ 52
วันเวลาราชการ
เรือนจำกลางอุบลราชธานี

27 ม ค - 5 ก พ 52
09.00 น.
หอประชุม อ.เมืองอุบล ฯ

7

อบต.หนองฮาง

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุง
ถนนลูกรัง
28 ม ค - 12 ก พ 52
วันเวลราชการ
อบต.หนองฮาง
13 ก พ 52
09.00 - 10.00 น.
ศูนย์รวมข้อมูล ฯ อ.ม่วงสามสิบ

13 ก พ 52
10.05 น.
ศูนย์รวมข้อมูล ฯ อ.ม่วงสามสิบ

8

อบต.คำไฮใหญ่

สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) 27 ม ค - 10 ก พ 52
วันเวลาราชการ
อบต.คำไฮใหญ่
11 ก พ 52
09.30 - 10.00 น.
ศูนย์รวมข้อมูล ฯ อ.ดอนมดแดง

11 ก พ 52
10.45 น.
ศูนย์รวมข้อมูล ฯ อ.ดอนมดแดง

9

สนง.เทศบาลเมือง
วารินชำราบ

ยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงชุมชนลับแล
(ลานเอนกประสงค์) เนื่องจากไม่มีผู้มายื่นเสนอราคา
- -

-

10

อบต.คำไฮใหญ่

สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนดิน จำนวน 2 โครงการ 27 ม ค - 10 ก พ 52
วันเวลาราชการ
อบต.คำไฮใหญ่
11 ก พ 52
09.30 - 10.00 น.
ศูนย์รวมข้อมูล ฯ อ.ดอนมดแดง

11 ก พ 52
10.45 น.
ศูนย์รวมข้อมูล ฯ อ.ดอนมดแดง

11

อบต.สองคอน

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 โครงการ
28 ม ค - 6 ก พ 52
วันเวลาราชการ
อบต.สองคอน
17 ก พ 52
10.00 - 11.00 น
อบต.สองคอน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอราคา
วันที่ 19 ก พ 52 เวลา 10.00 น.
อบต.สองคอน

12

อบต.คำหว้า

สอบราคาซ่อมแซมและปรับปรุงฝายน้ำล้น
จำนวน 1 โครงการ
29 ม ค - 13 ก พ 52
วันเวลาราชการ
อบต.คำหว้า
16 ก พ 52
09.00 - 12.00 น.
ศูนย์รวมข้อมูล ฯ อ.ตาลสุม

16 ก พ 52
13.30 น.
ศูนย์รวมข้อมูล ฯ อ.ตาลสุม

13

รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์

สอบราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ 26 ม ค - 6 ก พ 52
วันเวลาราชการ
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
26 ม ค - 6 ก พ 52
วันเวลาราชการ
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์

10 ก พ 52
10.00 น.
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์

14

อบต.โพธิ์ศรี

สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) 27 ม ค - 10 ก . พ 52
วันเวลาราชการ
อบต.โพธิ์ศรี
11 ก พ 52
09.30 - 10.00 น.
ศูนย์รวมข้อมูล ฯ อ.พิบูลมังสาหาร

11 ก พ 52
10.10 น.
ศูนย์รวมข้อมูล ฯ อ.พิบูลมังสาหาร

15

อบต.เหล่าเสือโก้ก

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.6 โครงการและ
ก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. ระบบประปา 2 โครงการ
20 ม ค - 12 ก พ 52
วันเวลาราชการ
อบต.เหล่าเสือโก้ก
13 ก พ 52
09.30 - 11.00 น.
ศูนย์รวมข้อมูล ฯ อ.เหล่าเสือโก้ก

13 ก พ 52
11.00 น.
ศูนย์รวมข้อมูล ฯ อ.เหล่าเสือโก้ก

16

อบต.นาโพธิ์

สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง
จำนวน 1 โครงการ
31 ม ค - 15 ก พ 52
วันเวลาราชการ
อบต.นาโพธิ์
16 ก พ 52
10.30 - 11.00 น.
ศูนย์รวมข้อมูล ฯ อ.พิบูลมังสาหาร

16 ก พ 52
13.30 น. .
ศูนย์รวมข้อมูล ฯ อ.พิบูล ฯ

17

คณะศิลปศาสตร์
ม.อุบลราชธานี

สอบราาคาซื้อพัสดุ จำนวน 23 รายการ 30 ม ค - 23 ก พ 52
วันเวลาราชการ.
คณะศิลปศาสตร์
ม.อุบลราชธานี
10 - 23 ก พ 52
วันเวลาราชการ.
คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

24 ก พ 52
10.00 น.
คณะศิลปศาสตร์
ม.อุบลราชธานี

18

สำนักงวิทยบริการ
ม.อุบลราชธานี

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ชั้นวางหนังสือ จำนวน 50 ชุด 30 ม ค - 16 ก พ 52
วันเวลาราชการ
สำนักงวิทยบริการ
ม.อุบลราชธานี
30 ม ค - 16 ก พ 52
09.00 - 16.00 น.
สำนักงวิทยบริการ
ม.อุบลราชธานี

17 ก พ 52
10.30 น.
สำนักงวิทยบริการ
ม.อุบลราชธานี

19

รพ.สรรพสิทธิประสงค์

ประกวดราคาซื้อหลอดบรรจุโลหิต จำนวน 6 รายการ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
2 - 6 ก พ 52
08.00 - 16.00 น
รพ.สรรพสิทธิประสงค์
16 ก พ 52
09.00 - 10.00 น
รพ.สรรพสิทธิประสงค์

3 มี ค 52
09.25 - 12.50 น
รพ.สรรพสิทธิประสงค์

20

รพ.สรรพสิทธิประสงค์

ประกวดราคาซื้อถุงเก็บเกร็ดโลหิต จำนวน 2 รายการ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
2 - 6 ก พ 52
08.00 - 16.00 น
รพ.สรรพสิทธิประสงค์
16 ก พ 52
10.00 - 11.00 น
รพ.สรรพสิทธิประสงค์

3 มี ค 52
12.55 - 14.00 น
รพ.สรรพสิทธิประสงค์

21
สนง.เทศบาลเมือง
วารินชำราบ
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุง
ชุมชนวัดผาสุการามและชุมชนบูรณะ (ครั้งที่ 2 )
2 - 11 ก พ 52
08.30 - 15.00 น.
สนง.เทศบาลเมือง
วารินชำราบ
19 ก พ 52
10.00 - 11.00 น.
หอประชุม อ.เมืองอุบลราชธานี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอราคา
วันที่ 20 ก พ 52 เวลา 14.00 น.
หอประชุม อ.เมืองอุบล ฯ

22

โรงเรียนบ้านหนองเซือม
อ.เขื่องใน

สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรือน/
อาคารประกอบ จำนวน 1 โครงการ
3 - 12 ก พ 52
วันเวลาราชการ
ร.ร.บ้านหนองเซือม
3 - 12 ก พ 52
วันเวลาราชการ
ร.ร.บ้านหนองเซือม

13 ก พ 52
10.00 น.
ห้องประชุม อ.เขื่องใน

23

อบต.บอน

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ถนนลูกรัง และ
ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน รวม 8 โครงการ
2 - 23 ก พ 52
วันเวลาราชการ
อบต.บอน
24 ก พ 52
09.00 - 11.00 น.
ศูนย์รวมข้อมูล ฯ อ.สำโรง

24 ก พ 52
11.30 น.
ศูนย์รวมข้อมูล ฯ อ.สำโรง

24

สนง.ที่ดินจังหวัดอุบล ฯ

สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงานที่ดิน
สาขา อ.เขื่องใน
30 ม ค - 10 ก พ 52
วันเวลาราชการ
สนง.ที่ดินจังหวัดอุบล ฯ
30 ม ค - 10 ก พ 52
วันเวลาราชการ
สนง.ที่ดินจังหวัดอุบล ฯ

11 ก พ 52
14.00 น.
สนง.ที่ดินจังหวัดอุบล ฯ

25

สนง.ที่ดินจังหวัดอุบล ฯ

สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงานที่ดิน
สาขา อ.วารินชำราบ
30 ม ค - 11 ก พ 52
วันเวลาราชการ
สนง.ที่ดินจังหวัดอุบล ฯ
30 ม ค - 11 ก พ 52
วันเวลาราชการ
สนง.ที่ดินจังหวัดอุบล ฯ

12 ก พ 52
14.00 น.
สนง.ที่ดินจังหวัดอุบล ฯ

26

อบต.โซง

สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา จำนวน 1 โครงการ 29 ม ค - 12 ก พ 52
วันเวลาราชการ
อบต.โซง
13 ก พ 52
09.00 - 09.30 น.
ศูนย์รวมข้อมูล ฯ อ.น้ำยืน

13 ก พ 52
13.00 น.
ศูนย์รวมข้อมูล ฯ อ.น้ำยืน

27

อบต.หนองสิม

สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) 2 - 16 ก พ 52
วันเวลราชการ
อบต.หนองสิม
17 ก พ 52
09.00 - 10.00 น.
ศูนย์รวมข้อมูล ฯ อ.เขมราฐ

17 ก พ 52
10.00 น.
ศูนย์รวมข้อมูล ฯ อ.เขมราฐ

28

อบต.โนนกุง

สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
จำนวน 1 โครงการ
2 - 16 ก พ 52
วันเวลาราชการ
อบต.โนนกุง
17 ก พ 52
10.00 - 10.30 น.
ศูนย์รวมข้อมูล ฯ อ.ตระการพืชผล

17 ก พ 52
11.00 น.
ศูนย์รวมข้อมูล ฯ อ.ตระการพืชผล

29

แขวงการทางอุบล ฯ ที่ 2

สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว
จำนวน 1 โครงการ
30 ม ค - 11 ก พ 52
08.30 - 12.00 น.
แขวงการทางอุบล ฯ ที่ 2
30 ม ค - 11 ก พ 52
08.30 - 16.30 น.
แขวงการทางอุบล ฯ ที่ 2

12 ก พ 52
10.00 น.
แขวงการทางอุบล ฯ ที่ 2

30

ท่าอากาศยานอุบล ฯ

สอบราคาจ้างเหมาตัดหญ้าและวัชพืช จำนวน 1 โครงการ 30 ม ค - 17 ก พ 52
09.30 - 15.00 น.
ท่าอากาศยานอุบล ฯ
30 ม ค - 17 ก พ 52
09.30 - 15.30 น.
ท่าอากาศยานอุบล ฯ

19 ก พ 52
09.30 น.
ท่าอากาศยานอุบล ฯ

31

สนง.เทศบาลเมือง
วารินชำราบ

สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงชุมชนแหลมทอง หนองบก
วัดวาริน กุดเป่งและชุมชนลับแล
2 - 12 ก พ 52
09.00 - 15.00 น.
สนง.เทศบาลเมือง
วารินชำราบ
2 - 12 ก พ 52
09.00 - 15.00 น.
สนง.เทศบาลเมือง
วารินชำราบ

16 - 17 ก พ 52
10.00 น.
หอประชุม อ.เมืองอุบล ฯ

32

รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์

สอบราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ 30 ม ค - 10 ก พ 52
วันเวลาราชการ
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
30 ม ค - 10 ก พ 52
วันเวลาราชการ
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์

11 ก พ 52
10.00 น.
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์

33

เรือนจำกลางอุบลราชธานี

สอบราคาซื้อเครื่องนอนสำหรับผู้ต้องขัง จำนวน 2 รายการ 2 - 12 ก . พ 52
วันเวลาราชการ
เรือนจำกลางอุบลราชธานี
2 - 12 ก . พ 52
วันเวลาราชการ
เรือนจำกลางอุบลราชธานี

13 ก พ 52
09.00 น.
หอประชุม อ.เมืองอุบล ฯ

34

รพ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ 10 - 17 ก พ 52
09.00 - 15.00 น.
รพ.สำโรง
10 - 17 ก พ 52
09.00 - 15.00 น.
รพ.สำโรง

20 ก พ 52
14.00 น.
รพ.สำโรง

35

อบต.หัวดอน

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 6 โครงการ
3 - 12 ก พ 52
วันเวลาราชการ
อบต.หัวดอน
20 ก พ 52
09.30 - 13.30 น.
ศูนย์รวมข้อมูล ฯ อ.เขื่องใน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอราคา
วันที่ 23 ก พ 52 เวลา 16.00 น.
ศูนย์รวมข้อมูล ฯ อ.เขื่องใน

36

คณะวิศวกรรมศาสตร์
ม.อุบลราชธานี

สอบราาคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการออกแบบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด
4 - 17 ก พ 52
09.00 - 16.30 น.
คณะวิศกรรมศาสตร์
ม.อุบลราชธานี
4 - 17 ก พ 52
09.00 - 16.30 น.
คณะวิศกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

18 ก พ 52
10.30 น.
คณะวิศกรรมศาสตร์
ม.อุบลราชธานี

37

อบต.ขี้เหล็ก

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง ปรับปรุงดิน และ
ก่อสร้างศาลาประชาคม รวม 5 โครงการ
4 - 18 ก พ 52
วันเวลาราชการ
อบต.ขี้เหล็ก
19 ก พ 52
11.00 - 12.00 น.
ศูนย์รวมข้อมูล ฯ อ.น้ำขุ่น

19 ก พ 52
13.00 น.
ศูนย์รวมข้อมูล ฯ อ.น้ำขุ่น

38

สำนักงานเทศบาลบ้านด่าน

สอบราคาจ้างเหมารื้อผิวจราจรเดิมพร้อมลงวัสดุพื้นทาง
แล้วเทคอนกรีตผิวจราจร คสล. จำนวน 1 โครงการ
3 - 13 ก พ 52
วันเวลาราชการ
สำนักงานเทศบาลบ้านด่าน
3 - 13 ก พ 52
วันเวลาราชการ
ศูนย์รวมข้อมูล ฯ อ.โขงเจียม

16 ก พ 52
09.00 น.
ศูนย์รวมข้อมูล ฯ อ.โขงเจียม

39

ม.ราชภัฎอุบลราชธานี

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาเพื่อติดตั้งและใช้งาน
ณ คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฯ
3 - 16 ก พ 52
09.00 - 16.00 น.
ม.ราชภัฎอุบลราชธานี
3 - 16 ก พ 52
09.00 - 16.00 น.
ม.ราชภัฎอุบลราชธานี

17 ก พ 52
10.30 น.
ม.ราชภัฎอุบลราชธานี

40

สนง.ปฏิรูปที่ดิน
จ.อุบลราชธานี

สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารแปรรูปผลผลิต บรรจุภัณฑ์
จำนวน 1 โครงการ
3 - 12 ก พ 52
วันเวลาราชการ
สนง.ปฏิรูปที่ดิน
จ.อุบลราชธานี
13 ก พ 52
10.00 - 11.00 น.
หอประชุม อ.เมืองอุบลราชธานี

16 ก พ 52
10.30 น
หอประชุม อ.เมืองอุบล ฯ


หน้าต่อไป