วันที่ 6 มีนาคม  2551 -::-   มีข่าวประกวดราคาจำนวน 18  ข่าว      
ลำดับ
หน่วยงาน
รายการที่ประกาศ
วันที่ขายแบบ
วัน/เวลา/สถานที่ยื่นซอง
วันที่เปิดซอง
1

อบต.บ้านตูม

สอบราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงถนนลูกรังถนนดิน
จำนวน 1 โครงการ
29 ก พ - 14 มี ค 51
วันเวลาราชการ
อบต.บ้านตูม
17 มี ค 51
09.00 - 12.20 น.
ศูนย์รวมข้อมูล ฯ อ.นาจะหลวย

17 มี ค 51 13.00 น.
ศูนย์รวมข้อมูล ฯ
อ.นาจะหลวย

2

รพ.ค่ายสรรพสิทธิ์ประสงค์

สอบราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ 28 ก พ - 11 มี ค 51
วันเวลาราชการ
รพ.ค่ายสรรพสิทธิ์ประสงค์
28 ก พ - 11 มี ค 51
วันเวลาราชการ
รพ.ค่ายสรรพสิทธิ์ประสงค์

12 มี ค 51 10.00 น.
รพ.ค่ายสรรพสิทธิ์ประสงค์

3

สนง.เทศบาลตำบลนาเยีย

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล. รางระบายน้ำ สวนสุขภาพ
และห้องน้ำตลาดสด รวม 5 โครงการ
3 - 14 มี ค 51
วันเวลาราชการ
สนง.เทศบาลตำบลนาเยีย
3 - 17 มี ค 51
วันเวลาราชการ
สนง.เทศบาลตำบลนาเยีย
18 มี ค 51 09.30 น
ห้องประชุม อ.นาเยีย ชั้น 2
4

สนง.เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก รวม 10 โครงการ
4- 10 มี ค 51
08.30 - 16.00 น
สนง.เทศบาลตำบลห้วยขะยุง
12 มี ค 51
09.30 - 12.00 น.
สนง.เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
เสนอราคา วันที่ 13 มี ค 51
เวลา 10.00 น.
สนง.เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

5

อบจ.อุบลราชธานี

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคาร
เรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ร.ร.น้ำขุ่นวิทยา
จำนวน 1 โครงการ
3 - 11 มี ค 51
วันเวลาราชการ
อบจ.อุบลราชธานี
19 มี ค 51
10.00 - 10.30 น.
หอประชุม อ.เมืองอุบลราชธานี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
เสนอราคา วันที่ 24 มี ค 51
เวลา 14.00 น.
หอประชุม อ.เมืองอุบล ฯ
6

อบจ.อุบลราชธานี

ขอใช้สถานที่กลางในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ในวันที่19 มี.ค 51 เวลา 10.00 -
10.30 น และวันที่ 24 มี ค 51 เวลา 14.00 น.
ณ หอประชุม อ.เมืองอุบลราชธานี
- -

-

7

อบจ.อุบลราชธานี

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ ร.ร.ไร่ใต้ประชาคม จำนวน 1 หลัง
29 ก พ - 11 มี ค 51
วันเวลาราชการ
อบจ.อุบลราชธานี
19 มี ค 51
11.00 - 11.30 น
หอประชุม อ.เมืองอุบลราชธานี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
เสนอราคา วันที่ 24 มี ค 51
เวลา 15.00 น.
หอประชุม อ.เมืองอุบล ฯ

8

อบจ.อุบลราชธานี

ขอใช้สถานที่กลางในการประมูลจ้างก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ ร.ร.ไร่ใต้ประชาคม ในวันที่19 มี.ค 51 เวลา
11.00 - 11.30 น และวันที่ 24 มี ค 51 เวลา 15.00 น.
ณ หอประชุม อ.เมืองอุบลราชธานี
- -

-

9

แขวงการทาง
อุบลราชธานี ที่ 2

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง
บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ใน ทล.2182
3 - 7 มี ค 51
วันเวลาราชการ
แขวงการทางอุบลราชธานี ที่ 2
13 มี ค 51
08.30 - 16.30 น
แขวงการทางอุบลราชธานี ที่ 2

จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

10

แขวงการทาง
อุบลราชธานี ที่ 2

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง
บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ใน ทล.2248
3 - 7 มี ค 51
วันเวลาราชการ
แขวงการทางอุบลราชธานี ที่ 2
13 มี ค 51
08.30 - 16.30 น
แขวงการทางอุบลราชธานี ที่ 2
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
11

แขวงการทาง
อุบลราชธานี ที่ 2

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง
บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ พร้อมก่อสร้างทางระบายน้ำ ทล.24
3 - 7 มี ค 51
วันเวลาราชการ
แขวงการทางอุบลราชธานี ที่ 2
13 มี ค 51
08.30 - 16.30 น
แขวงการทางอุบลราชธานี ที่ 2

จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

12

แขวงการทาง
อุบลราชธานี ที่ 1

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง
บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทล.2178
3 - 11 มี ค 51
วันเวลาราชการ
แขวงการทางอุบลราชธานี ที่ 1
17 มี ค 51
09.00 - 10.00 น
แขวงการทางอุบลราชธานี ที่ 1
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
13

อบต.ม่วงสามสิบ

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม ถนน
จำนวน 12 โครงการ
4 - 17 มี ค 51
วันเวลาราชการ
อบต.ม่วงสามสิบ
18 มี ค 51
09.30 - 10.40 น.
ศูนย์รวมข้อมูล ฯ อ.ม่วงสามสิบ

18 มี ค 51 10.50 น.
ศูนย์รวมข้อมูล ฯ
อ.ม่วงสามสิบ

14

อบต.แจระแม

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กและโครงการปรับปรุงอาคาร
3 - 12 มี ค 51
วันเวลาราชการ
อบต.แจระแม
20 มี ค 51
09.30 - 12.00 น.
ศูนย์รวมข้อมูล ฯ อ.เมืองอุบลราชธานี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
เสนอราคา วันที่ 25 มี ค 51
เวลา 15.00 น.
อบต.แจระแม

15

อบต.กุดยาลวน

สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง จำนวน 3 โครงการ ก่อสร้าง
ถนนดิน 1 โครงการ รวม 4 โครงการ
5 - 18 มี ค 51
วันเวลาราชการ
อบต.กุดยาลวน
19 มี ค 51
09.00 - 10.00 น.
ศูนย์รวมข้อมูล ฯ อ.ตระการพืชผล

19 มี ค 51 10.15 น.
ศูนย์รวมข้อมูล ฯ
อ.ตระการพืชผล

16

อบต.กุดข้าวปุ้น

สอบราคาจ้างรถยนต์โดยสาร จำนวน 4 คัน 3 วัน 3 - 10 มี ค 51
วันเวลาราชการ
อบต.กุดข้าวปุ้น
11 มี ค 51
09.00 - 12.00 น.
ศูนย์รวมข้อมูล ฯ อ.กุดข้าวปุ้น
12 มี ค 51 09.30 น.
ศูนย์รวมข้อมูล ฯ
อ.กุดข้าวปุ้น
17

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก
และเยาวชน เขต 5 อุบล ฯ

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์
จำนวน 1 คัน
4- 13 มี ค 51
วันเวลาราชการ
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก
และเยาวชน เขต 5 อุบล ฯ
4- 13 มี ค 51
วันเวลาราชการ
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 5 อุบล ฯ

14 มี ค 51 10.00 น.
ห้องประชุม อ.เมืองอุบล ฯ

18

สนง.เทศบาลเมืองเดช

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถกระเช้าไฟฟ้า
จำนวน 1 คัน
25 ก พ - 6 มี ค 51
วันเวลาราชการ
สนง.เทศบาลเมืองเดช
25 ก พ - 6 มี ค 51
วันเวลาราชการ
สนง.เทศบาลเมืองเดช
7 มี ค 51
09.00 - 12.00 น
ศูนย์รวมข้อมูล ฯ
อ เดชอุดม

หน้าต่อไป