ความคืบหน้าของศูนย์ราชการจังหวัดอุบลราชธานี

สรุปความคืบหน้าของศูนย์ราชการจังหวัดอุบลราชธานี
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้
1.
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2523 เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาสถานที่ทำงานของหน่วยราชการ ในเขต กทม.และเมืองหลัก โดยคณะกรรมการ ที่ตั้งให้ ทำหน้าที่ศึกษา สำรวจความต้องการสถานที่ทำงาน ของหน่วยงานราชการ ทั้งในเขต กทม.และ เมืองหลัก โดยให้พิจารณากำหนดความเหมาะสมในด้านการใช้ที่ดิน การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนงบประมาณในการขยายพื้นที่ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยให้สำนักนโยบาย และแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นฝ่ายเลขานุการ เนื่องจากจังหวัดอุบลราชธานี ได้ถูกกำหนดให้เป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักนโยบายและแผน สิ่งแวดล้อม จึงได้มอบหมายให้คณะสถาปัตยกรรมฯ ม.ขอนแก่น ทำการศึกษาแผนหลัก ในการใช้ ที่ดินของหน่วยงานของรัฐ ในเมืองศูนย์กลางความเจริญ ภาค ตอ./น. จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีสาระ สำคัญ ดังนี้
1.1
ศูนย์ราชการหลัก เป็นพื้นที่ตั้งอาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีแห่งใหม่ ซึ่งปัจจุบัน เป็นสถานที่ตั้งของสถานีอาหารสัตว์อุบลราชธานี และโครงการชลประทานอุบลราชธานี มีขนาดพื้นที่ 22 ไร่ 58 ตารางวา อยู่บนถนนแจ้งสนิท สายอุบลฯ - ยโสธร ห่างจากศาลากลางหลังปัจจุบันประมาณ 9 กิโลเมตร
1.2
ศูนย์ราชการรอง ตั้งอยู่ที่บริเวณที่เรียกว่า "ดงคำอ้อ" มีพื้นที่ประมาณ 1,074 ไร่ 3 งานเศษ กำหนดให้เป็นที่ตั้งของหน่วยงานปฏิบัติเฉพาะด้าน ซึ่งขณะนี้ได้มีอยู่หลายหน่วยงาน
2.
จากการติดตามความก้าวหน้าของแผนหลัก ในการใช้ที่ดินดังกล่าว ทราบว่า คณะสถาปัตฯ ม.ขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดทำแผนหลักเสร็จเรียบร้อยแล้ว และสำนักยโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการฯ ชุดต่างๆในส่วนกลาง ได้แก่ คณะอนุกรรมการ พิจารณาสถานที่ทำงานของหน่วยงานราชการในเขต กทม. และเมืองหลัก (สำนักนโยบายและแผนฯ เป็นฝ่ายเลขานุการ) ซึ่งขณะนี้ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ ชุดนี้แล้ว ซึ่งในขั้นตอนต่อไป จะต้องนำเสนอคณะกรรมการอำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ และเมืองหลัก โดยรองนายกรัฐมนตรี ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย พิจารณาแล้วนำเสนอต่อ คณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบเป็นขั้นสุดท้าย และบังคับใช้ต่อไป
3.
ในระหว่างการรอผลการพิจารณาเห็นชอบดังกล่าวข้างต้น จังหวัดได้ดำเนินการเตรียมพื้นที่ ศูนย์ราชการหลัก และศูนย์ราชการรอง บริเวณ "ดงคำอ้อ" ไว้เพื่อรองรับกับการจัดตั้งศูนย์ราชการจังหวัด แห่งใหม่ ดังนี้
3.1
ในการเตรียมพื้นที่ และปรับสภาพพื้นที่บริเวณศูนย์ราชการหลัก ได้จัดทำแผนแนวเขต ให้ชัดเจน ตลอดจนเตรียมหน่วยงานที่จะย้ายเข้าในศูนย์ราชการหลัก และสิ่งอำนวยความสะดวก ไว้ให้พร้อม เนื่องจากบริเวณพื้นที่ศูนย์ราชการรอง "ดงคำอ้อ" มีสภาพเป็นที่สาธารณประโยชน์ ปัจจุบันมีหน่วยงานต่างๆ ได้เข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ จำนวน 16 หน่วยงาน และบางส่วนได้มีราษฎร บุกรุก ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการในเรื่องนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดจึงให้อำเภอเมืองอุบลฯ ดำเนินการตรวจสอบสภาพพื้นที่แนวเขตที่ชัดเจนแล้ว โดยขอถอนสภาพที่สาธารณประโยชน์ แล้วมอบ ให้ธนารักษ์จังหวัด ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ โดยในส่วนที่มีราษฎรบุกรุก ก็ให้ดำเนินการให้ราษฎร เช่าอยู่อาศัย เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไป จากการศึกษารายละเอียดแผนหลักการใช้ที่ดินดังกล่าว ได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินการออกเป็น 4 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1
(2543-2545) ดำเนินการเตรียมการด้านต่างๆ ให้บรรลุตามแผนหลักการใช้ที่ดิน เช่น การจัดทำผังแม่บท จัดทำแผนปฏิบัติ ฯลฯ
ระยะที่ 2
(2546-2550) ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ และอาคารในพื้นที่ต่างๆ
ระยะที่ 3
(2551-2555) จัดหน่วยงานเข้าสู่ที่ตั้งในศูนย์ราชการ
ระยะที่ 4
(2556-2562) ดำเนินการเก็บงานส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ในแต่ละพื้นที่
ดังนั้น
จึงคาดว่า อีกประมาณ 5-6 ปี จึงจะได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการ หรืออาคารขนาดใหญ่ ซึ่งต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ เนื่องจากสถานะทางการคลังของประเทศมีปัญหา จึงทำให้ที่ผ่านมาโครงการดังกล่าวได้ชลอลงไป ทั้งนี้หากจังหวัดมีข่าวความก้าวหน้าประการใด จะได้แจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป สำหรับข้อเสนอแนะ ในเรื่องการขยายเส้นทางรถโดยสารไปถึงศูนย์ราชการแห่งใหม่นั้น จังหวัดจะรับไว้พิจารณาจัดทำแผนการดำเนินการต่อไป จังหวัดจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้